Personalized
Horoscope

ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Chingam Varshika Rashiphalam 2024)

ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024: ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ചിങ്ങം 2024 വാർഷിക ജാതകത്തിലും അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു: ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 തൊഴിൽ, സാമ്പത്തികം, ബന്ധം, പ്രണയം, വിവാഹം, ആരോഗ്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ ചിങ്ങം രാശിക്കാരുടെ വിധി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ബിസിനസ്സും മറ്റും.

Read In English- Leo Yearly Horoscope 2024

വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, ചിങ്ങം സ്വാഭാവിക രാശിചക്രത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ രാശിയാണ്, അത് അഗ്നി മൂലകത്തിൽ പെടുന്നു. അഗ്നി ഗ്രഹമായ സൂര്യനാണ് ലിയോയെ ഭരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം 2024 ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ വഴക്കമുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകും, കാരണം വ്യാഴം ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Chingam Varshika Rashiphalam 2024) മെയ് മുതൽ വ്യാഴം പത്താം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങും, അത് സുഗമമായ ഫലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. 

ശനി ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ആറാം ഭാവത്തിലും ഏഴാം ഭാവത്തിലും വ്യാഴം അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും എട്ടാം ഭാവത്തിലും വ്യാഴം നിൽക്കും, ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇത് അനുകൂല സ്ഥാനമായിരിക്കില്ല, വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. ഉയർന്ന ചെലവുകൾ, കരിയറിലെ തിരിച്ചടികൾ മുതലായവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള പണം. ഈ വർഷം 2024 ലെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സ്ഥാനം ജീവിത പങ്കാളികളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും, നാട്ടുകാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പങ്കാളിത്തവുമായും ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

മെച്ചം, മുന്നേറ്റം, പുതിയ ബിസിനസ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൈക്കൊള്ളേണ്ട ഏത് സുപ്രധാന തീരുമാനവും 2024 ഏപ്രിലിന് മുമ്പ് എടുത്തേക്കാം. ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Chingam Varshika Rashiphalam 2024) ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപര്യം വർധിപ്പിച്ചേക്കാം, ഇത് വഴികാട്ടിയായേക്കാം. നല്ല ഫലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാർ. 2024 മേയ് മുതൽ വ്യാഴം പത്താം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ 2024 ഏപ്രിലിനു ശേഷമുള്ള കാലയളവ് ഈ സ്വദേശികൾക്ക് കരിയറിൽ ചില തിരിച്ചടികൾ നൽകിയേക്കാം - ജോലിയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടം തുടങ്ങിയവ. 

ഇതും വായിക്കുക: പ്രതിദിന രാശിഫലം 

ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ, ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഉന്നതിയിലെത്താനും ഉയർന്ന ഫലങ്ങൾ നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും, കൂടാതെ 2024 ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ. ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശനി സംക്രമണം അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുംഭത്തിൽ ഏഴാം ഭാവത്തിലും ശനി ഏഴാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രക്കാർ പിന്തുടരുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ കാലതാമസമുണ്ടാക്കും. 

Read In Hindi: सिंह वार्षिक राशिफल 2023

ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ സ്വദേശികൾക്ക് ഭാഗ്യം കുറവായിരിക്കാം, പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സാധ്യമാണെങ്കിലും ഈ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Chingam Varshika Rashiphalam 2024) ജൂൺ 29 മുതൽ 2024 നവംബർ 15 വരെയുള്ള കാലയളവുകളിൽ- ശനി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതിനാൽ, ഈ രാശിക്കാർക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തൊഴിൽ, പണം മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞേക്കാം.

ഗുണകരമായ ഗ്രഹമായ വ്യാഴം ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Chingam Varshika Rashiphalam 2024) നാട്ടുകാരെ ആത്മീയ പാതയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കും, ഇതോടെ, 2024 ഏപ്രിലിന് മുമ്പ് നല്ല ഫലങ്ങൾ നേടാൻ നാട്ടുകാർക്ക് മികച്ച സ്ഥാനമുണ്ടാകാം. 2024 മെയ് മുതൽ പത്താം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിലിൽ തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, കൂടുതൽ ചെലവുകൾക്കുള്ള സാധ്യതയോടൊപ്പം പണപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നോഡൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം- എട്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹു, രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ കേതു, 2024-ൽ ധനനഷ്ടം, ബന്ധങ്ങളിൽ കയ്പ്പ് തുടങ്ങിയവ നേരിടാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. 

ഉദ്യോഗത്തിന് ചിങ്ങം രാശിഫലം 2024

2024 ലെ ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം അനുസരിച്ച്, വർഷം മുഴുവനും ശനി ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ മിതമായ ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. ഏഴാം ഭവനത്തിലെ ശനി നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങളും ഉയർന്ന വെല്ലുവിളികളും സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. 

2024 മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ പുതിയ കരിയർ ഓഫറുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 2024 ഏപ്രിലിന് മുമ്പ് വ്യാഴം ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്തേക്കാം. കരിയർ. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായും കീഴുദ്യോഗസ്ഥരുമായും ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനിടയാക്കിയേക്കാം. 

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉള്ളതിനാൽ, ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ രീതി നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. കൂടാതെ, 2024 ജൂൺ 29 മുതൽ 2024 നവംബർ 15 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ശനിയുടെ പിന്തിരിപ്പൻ ചലനം കാരണം നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, ഈ കാലയളവിൽ, നിങ്ങളുടെ കരിയർ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പിശകുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം.

സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിന് 2024 ലെ ചിങ്ങം രാശിഫലം

ലാഭകരമായ ഗ്രഹമായ വ്യാഴം ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രരാശിയുമായി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Chingam Varshika Rashiphalam 2024) ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കുമെന്നും ഇതുമൂലം ധനസമാഹരണം ഉണ്ടാകാമെന്നും ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 

പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ, പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടികൾ വാങ്ങൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വ്യാഴം ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് അത് ചെയ്യാം. ഒന്നാം ഗൃഹനാഥനായ സൂര്യൻ 2024 ഏപ്രിൽ 13 മുതൽ 2024 മേയ് 14 വരെയുള്ള കാലയളവുകളിൽ 2024-ൽ അനുകൂലമായ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കും, മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാലയളവുകളിൽ, നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വർദ്ധനവിനും സമ്പാദ്യത്തിനുള്ള സാധ്യതയ്ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം.

നിങ്ങൾ അനുകൂലമായി എടുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് നന്നായി നടന്നേക്കാം. 2024 മെയ് മുതൽ 2024 വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ, വ്യാഴം പത്താം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പണത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ കുറയ്‌ക്കാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. 

ശനി നിങ്ങൾക്ക് ഏഴാം ഭാവത്തിലായിരിക്കും, സാമ്പത്തികമായും നോഡൽ ഗ്രഹങ്ങളായ രാഹുവും എട്ടാം ഭാവത്തിലും രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ കേതുവും ലാഭവും ചെലവും സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി കൂടുതൽ പണം ചിലവഴിച്ചേക്കാം. 

ഈ വർഷം രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സ്ഥാനം ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Chingam Varshika Rashiphalam 2024) ജൂൺ 12 മുതൽ 2024 ഓഗസ്റ്റ് 24 വരെയുള്ള കാലയളവുകളിൽ ആഡംബരങ്ങൾക്കും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കും ശുക്രൻ അനുകൂലമായി നിൽക്കും, ഈ കാലയളവുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പണം സമ്പാദിക്കാനും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പണം ലാഭിക്കാനുമുള്ള സമയമായിരിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അറിയുക: ന്യൂമറോളജി കാൽക്കുലേറ്റർ

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ചിങ്ങം രാശിഫലം 2024

ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, വ്യാഴം ചന്ദ്ര രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾ വാഗ്ദാനമായിരിക്കില്ല, കൂടാതെ 2024 ഏപ്രിലിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മങ്ങിയ ചലനങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമ്പതാം ഭാവം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുകയും നല്ല ഫലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം, കൂടാതെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഈ സാന്നിദ്ധ്യം നിങ്ങൾക്ക് വിപുലമായ പഠനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായേക്കാം.

2024-ലെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശിയെ നോക്കിക്കാണുകയും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും സ്വയം പോസിറ്റീവ് ആക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ നന്നായി തിളങ്ങാൻ കഴിയും. 

പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ നിങ്ങളെ മികച്ചതാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. കൂടാതെ 2024 മെയ് 10 മുതൽ 2024 ജൂൺ 14 വരെയുള്ള കാലയളവുകളിൽ ബുധന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് അനുകൂലവും വിജയകരവുമാണ്. ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവും രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ കേതുവും നിൽക്കുന്നത് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. 

കുടുംബ ജീവിതത്തിനായി ചിങ്ങം രാശിഫലം 2024

ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Chingam Varshika Rashiphalam 2024) മെയ് 1 ന് ശേഷം വ്യാഴം ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ചിങ്ങം രാശിക്കാരുടെ കുടുംബജീവിതം വളരെ പ്രോത്സാഹജനകമായേക്കില്ലെന്ന് കുടുംബ ജീവിതത്തിനായുള്ള ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യാഴം ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് അനുകൂലമായേക്കാം, കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും വർധിക്കും. 

2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. വ്യാഴം ചന്ദ്ര രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പത്താം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ അനിഷ്ടസ്ഥാനം മൂലം 2024 മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടാം. ഏഴാം ഭാവത്തിലെ ശനി, പത്താം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നതിനാൽ ധാരണക്കുറവ് മൂലം തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. 2024 മെയ് മാസത്തിനു ശേഷം കുടുംബത്തിൽ. 

പ്രണയത്തിനും വിവാഹത്തിനും 2024 ലെ ചിങ്ങം രാശിഫലം 

2024 ന് ശേഷം പ്രണയവും വിവാഹവും അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല എന്നാണ് 2024 ലെ ചിങ്ങം രാശിഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. . നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ 2024 മെയ് മാസത്തിനു ശേഷം പ്രണയത്തിലും വിവാഹത്തിലും കയ്പുണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം.

ഏഴാം ഭാവാധിപനായ ശനി ഏഴാം ഭാവത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രണയം വിജയിക്കണമെന്നില്ലെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തർക്കങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതുവഴി ബന്ധം വഷളാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. 

2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലയളവ് വിവാഹത്തിനും പ്രണയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന സമയമായിരിക്കാം. ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനി സംക്രമിക്കുന്ന സ്ഥാനം പ്രണയത്തിലും വിവാഹത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. നോഡൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Chingam Varshika Rashiphalam 2024) - രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ കേതുവും എട്ടാം ഭാവത്തിലെ രാഹുവും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സന്തോഷം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. 2024-ൽ പ്രണയവും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. 

വിവാഹ പൊരുത്തം: വിവാഹത്തിന് കുണ്ഡലി പൊരുത്തം

ചിങ്ങം രാശിഫലം 2024 ആരോഗ്യത്തിന്

2024 ഏപ്രിലിനുശേഷം, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനി, പത്താം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴം മുതലായവയുടെ പ്രതികൂല സ്ഥാനം മൂലം ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് 2024 ലെ ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാഴം 2024 ഏപ്രിലിന് ശേഷം പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയും ഈ ഇരട്ട ഗ്രഹ സ്ഥാനവും. വ്യാഴത്തിന്റെയും ശനിയുടെയും അനുകൂലമല്ലാത്തത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ചില ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, അതേ സമയം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമായിരിക്കില്ല. 

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ അനുകൂലമല്ലാത്ത സ്ഥാനം നിങ്ങളെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാക്കുകയും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരാക്കുകയും ചെയ്യും. ചിങ്ങം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Chingam Varshika Rashiphalam 2024) ഏപ്രിലിന് ശേഷമുള്ള വ്യാഴത്തിന്റെയും ശനിയുടെയും പ്രതികൂല സ്ഥാനങ്ങൾ കാരണം, ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. 

2024 മെയ് മാസത്തിനു ശേഷമുള്ള വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമ ചലനം പത്താം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നതിനാൽ അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. പത്താം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് നേത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, എന്നാൽ അതേ സമയം - ഇത് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കില്ല. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി കൂടുതൽ ചിലവുകൾ വരുത്തിയേക്കാം. 

ചിങ്ങം രാശിഫലം 2024: പരിഹാരങ്ങൾ

  • ദിവസവും ഹനുമാൻ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും കൂടുതൽ ശക്തി നൽകും.
  • ശനിയാഴ്ചകളിൽ ശനിക്ക് വേണ്ടി യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.
  • "ഓം രാഹവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.
  • "ഓം കേതവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

2024 ചിങ്ങം രാശിയ്ക്ക് നല്ല വർഷമാണോ?

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് 2024 സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും.

ലിയോയുടെ 2024 വാർഷിക പ്രവചനം എന്താണ്?

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് 2024-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ മിതമായ ഫലമുണ്ടാകും.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് 2024 ഭാഗ്യ മാസം ഏതാണ്?

2024 ൽ ലിയോയ്ക്ക് ഏപ്രിൽ ഭാഗ്യമായിരിക്കും.

2024ൽ ഏത് രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകും?

ഇടവം, ചിങ്ങം, മീനം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് 2024-ൽ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും.

ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മൈകുണ്ഡലിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക.