Personalized
Horoscope

കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024)

കർക്കടക വാർഷിക ജാതകം 2024, കരിയർ, സാമ്പത്തികം, ബന്ധം, പ്രണയം, വിവാഹം, ആരോഗ്യം, ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ഭാവി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കർക്കടകം ഭരിക്കുന്നത് മാനസിക ഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനാണ് കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024). തുടർന്ന്, ഈ വർഷം 2024 കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും, കാരണം വ്യാഴം 2024 ഏപ്രിൽ വരെ ചന്ദ്രരാശിയിൽ നിന്ന് പത്താം ഭാവത്തിലും എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനി ഏഴാം ഭാവത്തിലും എട്ടാം ഭാവാധിപനായും ശനി ദശയിലെ ദയ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവയുടെ വളർച്ചയിലെ തടസ്സങ്ങളും കാലതാമസങ്ങളും.

Read in English: Cancer Yearly Horoscope 2024

2024 ഏപ്രിലിനു ശേഷമുള്ള കാലയളവ് സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ പദ്ധതികൾ നന്നായി നടപ്പിലാക്കാനും കൂടുതൽ പണം നേടാനും കരിയറിലെ വളർച്ചയ്ക്കും ബന്ധങ്ങളിലെ സന്തോഷത്തിനും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന സമയമായിരിക്കാം. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാലയളവ് കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ സജീവമായി ഏർപ്പെടാനും അതിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നേടാനുമുള്ള മികച്ച സമയമായിരിക്കാം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ, ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഉന്നതിയിലെത്താനും ഉയർന്ന ഫലങ്ങൾ നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും, ഈ രാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ, 2024 ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ മിതമായ ഫലങ്ങൾ സാധ്യമാകും.

Read In Hindi:- कर्क वार्षिक राशिफल 2024

നോഡൽ ഗ്രഹങ്ങൾ, രാഹു ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും കേതു മൂന്നാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കും കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024), ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാണ്. വ്യാഴം 2024 ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, കൂടുതൽ പണം, തൊഴിൽ വളർച്ച, ബന്ധങ്ങളിലെ സന്തോഷം എന്നിവയിൽ മിതമായ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ഈ വർഷം, ഗുണകരമായ ഗ്രഹമായ വ്യാഴം കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 മെയ് 1-ന് മേടത്തിൽ നിന്ന് ടോറസിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു, ഈ സംക്രമണം കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായേക്കാം, കാരണം വ്യാഴം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് ചന്ദ്ര രാശിയുമായി നീങ്ങുകയും പതിനൊന്നാം ഭാവം നേട്ടങ്ങളുടെ വീടുമാണ്. 

ഇതും വായിക്കുക: പ്രതിദിന ജാതകം

ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ സ്വദേശികൾക്ക് ഭാഗ്യം കുറവായിരിക്കാം, പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ സാധ്യമാണെങ്കിലും ഈ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 ജൂൺ 29 മുതൽ 2024 നവംബർ 15 വരെയുള്ള കാലയളവുകളിൽ ശനി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തൊഴിൽ, ധനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞേക്കാം. 

2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ്, കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024) കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിതം ചിട്ടയായി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ഗുണഭോക്താവായ ഗ്രഹം പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ജോലിയിൽ പ്രശ്‌നങ്ങളും ജോലിയിൽ മാറ്റവും ഉണ്ടാകാം.

2024-ൽ ഈ നാട്ടുകാർക്കായി എന്താണ് സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി കർക്കടക വാർഷിക ജാതകം 2024 ഇപ്പോൾ വായിക്കാം!

കർക്കടകം വാർഷിക ജാതകം 2024 കരിയറിന്

2024 ലെ കർക്കടക പ്രവചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വർഷം മുഴുവനും ശനി എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ സ്വദേശികൾക്ക് ജോലികൾ മിതമായ ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. എട്ടാം ഭവനത്തിലെ ശനി നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങളും ഉയർന്ന വെല്ലുവിളികളും നൽകിയേക്കാം. കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024) നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ പെട്ടെന്ന് സ്ഥലംമാറ്റം നേരിടേണ്ടിവരാം, ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം. 2024 ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ ചന്ദ്രൻ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്താം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ മികച്ച ഫലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായേക്കില്ല.

2024 വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാദ്ധ്യമായേക്കാവുന്ന മിതമായ പ്രമോഷൻ സാധ്യതകളും പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. ഈ വർഷത്തെ ഈ വ്യാഴ സംക്രമം നിങ്ങൾക്ക് കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വഴക്കം നൽകിയേക്കാം. വ്യാഴത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 ഏപ്രിലിനു ശേഷം അനുകൂലമായതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ അവസരങ്ങളും കരിയറിൽ നല്ല വളർച്ചയും ലഭിച്ചേക്കാം. 

കൂടാതെ, 2024 ജൂൺ 29 മുതൽ കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 നവംബർ 15 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ശനിയുടെ പിന്തിരിപ്പൻ ചലനം കാരണം നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, ഈ കാലയളവിൽ, നിങ്ങളുടെ കരിയർ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പിശകുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം.

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അറിയുക: ന്യൂമറോളജി കാൽക്കുലേറ്റർ

സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിന് 2024 ലെ കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം

2024 ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പണമൊഴുക്ക് അത്ര സുഗമമായിരിക്കില്ല എന്ന് കർക്കടക വാർഷിക രാശിഫലം 2024 വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രൻ രാശി, ഇതുമൂലം വ്യാഴം ആറാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെയും ഗൃഹനാഥനായതിനാൽ നേട്ടങ്ങളും ചെലവുകളും ഉണ്ടായേക്കാം.

2024 മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം ചന്ദ്രരാശിയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കും, ഇത് നല്ല പണലാഭം ഉണ്ടാകുമെന്നും പണലാഭം കൂടുതൽ സമ്പാദ്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 ഏപ്രിൽ വരെ പത്താം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനം മൂലം ധനനഷ്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാം ഗൃഹനാഥനായ സൂര്യൻ 2024 ഏപ്രിൽ 13 മുതൽ മെയ് 14 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 2024 വർഷത്തേക്ക് അനുകൂലമായ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കും. 

2024-ന്റെ രണ്ടാം കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024) പകുതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക വർദ്ധനവിന് അവസരവും ലാഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നൽകുന്നു. ശനി നിങ്ങൾക്ക് എട്ടാം ഭാവത്തിലായിരിക്കും, സാമ്പത്തികമായും നോഡൽ ഗ്രഹങ്ങളായ രാഹുവും ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും കേതു മൂന്നാം ഭാവത്തിലും ലാഭവും ചെലവും സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകാം. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം പണം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തും, യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പോലും ഇത് സംഭവിക്കാം. 

കൂടാതെ, ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുന്ന നോഡൽ ഗ്രഹം നിങ്ങളെ വളരെയധികം ചിലവുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. രാഹുവിന്റെ ഈ സ്ഥാനം പിതാവിനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ട ചിലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഈ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അനന്തമായ ആഗ്രഹം നൽകുകയും ഈ വർഷം സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം മതിയാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024) ഈ വർഷം മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സ്ഥാനം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. 

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള കർക്കടകം വാർഷിക ജാതകം 2024

കാൻസർ വാർഷിക ജാതകം 2024 സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, വ്യാഴം ചന്ദ്ര രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾ വാഗ്ദാനമായിരിക്കില്ല, 2024 ഏപ്രിൽ വരെ നിങ്ങൾക്ക് മങ്ങിയ ചലനങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. വ്യാഴത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നതിനാൽ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുക, കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024)പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനം വ്യാഴം ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനായതിനാൽ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ പോലും കടക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം.

2024 ഏപ്രിൽ വരെ വ്യാഴത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള സംക്രമം കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് പഠനങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രത പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും പഠനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. 2024-ൽ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സ്ഥാനം, പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അലസതയും ഏകാഗ്രതക്കുറവും നേരിടാൻ ഇടയാക്കും.

പഠനത്തിനുള്ള ഗ്രഹം-ബുധൻ 2024 ജനുവരി 7 മുതൽ 2024 ഏപ്രിൽ 8 വരെ അനുകൂലമായ സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ നല്ല പുരോഗതി നേടാനും കൂടുതൽ മികവ് പുലർത്താനും കഴിയും. പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ നിങ്ങളെ മികച്ചതാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. കൂടാതെ, 2024 മെയ് 10 മുതൽ 2024 ജൂൺ 14 വരെയുള്ള കാലയളവുകളിൽ ബുധന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് അനുകൂലവും വിജയകരവുമാണ്. 

കുടുംബ ജീവിതത്തിനായുള്ള കർക്കടക വാർഷിക ജാതകം 2024

2024 മേയ് 1 ന് മുമ്പ് ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്താം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നതിനാൽ കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ കുടുംബജീവിതം വളരെ പ്രോത്സാഹജനകമായിരിക്കില്ല എന്ന് കുടുംബ ജീവിതത്തിനായുള്ള കർക്കടക വാർഷിക ജാതകം 2024 വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യാഴം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024) വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം 2024 മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം അനുകൂലമായേക്കാം, കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും വർധിപ്പിച്ചേക്കാം.

ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന മംഗളകരമായ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 മെയ് 1-ന് ശേഷം, ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം സ്ഥാപിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം പകരും. പത്താം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ പ്രതികൂല സ്ഥാനം മൂലം, 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നഷ്‌ടപ്പെടാം. 

കുടുംബത്തിൽ സ്വത്ത് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥതകളും ഐക്യമില്ലായ്മയും ഉണ്ടാക്കും. ഈ വർഷം മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സ്ഥാനം കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പക്ഷേ, ഈ വർഷം എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ പ്രതികൂല സ്ഥാനം കാരണം സന്തോഷം ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ പ്രതികൂലമായി ഒന്നും സംഭവിക്കാനിടയില്ല. നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, വ്യാഴം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ 2024 മെയ് മുതൽ കുടുംബത്തിൽ അത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ലാഭം ലഭിക്കും.

വിവാഹ പൊരുത്തം: വിവാഹത്തിന് കുണ്ഡലി പൊരുത്തം

പ്രണയത്തിനും വിവാഹത്തിനും 2024 കർക്കടകം രാശിഫലം

കർക്കടക വാർഷിക രാശിഫലം 2024 സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, 2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ് പ്രണയവും വിവാഹവും അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല, കാരണം സ്നേഹവുമായി കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024) ബന്ധപ്പെട്ട് സംതൃപ്തി സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നാട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രണയത്തിലാകാൻ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് വലിയ വിജയമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ. 

2024 മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രണയത്തിലും വിവാഹത്തിലും നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ലതെന്തും സാധ്യമാണ്. അതിനാൽ, പ്രണയമോ വിവാഹമോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കൂടാതെ വ്യാഴം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ 2024 ഏപ്രിലിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്.

2024 മെയ് മാസത്തിന് മുമ്പ്, കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024) വ്യാഴം മേടരാശിയിലായിരിക്കും, വിവാഹം പോലുള്ള മംഗളകരമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് വ്യാഴം ഏരീസ് രാശിയിലെ ഈ സ്ഥാനം നല്ലതായിരിക്കില്ല. ചന്ദ്രന്റെ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനി സംക്രമിക്കുന്ന സ്ഥാനം പ്രണയത്തിലും വിവാഹത്തിലും ക്രമീകരണങ്ങൾ നേരിടാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. നോഡൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം - മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ കേതുവും ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലെ രാഹുവും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സന്തോഷം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. 

ആരോഗ്യത്തിന് 2024 കർക്കടകം രാശിഫലം

കർക്കടകവാര് ഷിക രാശിഫലം 2024 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എട്ടാം ഭാവത്തിലെ ശനി, പത്താം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴം മുതലായവയുടെ പ്രതികൂല സ്ഥാനം മൂലം ആരോഗ്യം 2024 ഏപ്രിൽ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാഴം 2024 ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ പത്താം ഭാവത്തിൽ വസിക്കും. 

എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സ്ഥാനം നിമിത്തം, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് വേദന, പ്രകോപനം, കാലുകൾ വേദന തുടങ്ങിയവ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024) എട്ടാം ഭാവത്തിലെ ശനിയുടെ അനുകൂലമല്ലാത്ത സ്ഥാനം നിങ്ങളെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാക്കുകയും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരാക്കുകയും ചെയ്യും. 

എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ അനുകൂലമല്ലാത്ത സ്ഥാനം നിമിത്തം, നിങ്ങൾ കർശനമായ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കർക്കടകം വാർഷിക രാശിഫലം 2024 (Karkkadakam Varshika Rashiphalam 2024) കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെയധികം ആയാസം എടുക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. 

കർക്കടകം വാർഷിക ജാതകം 2023: പരിഹാരങ്ങൾ

  • ദിവസവും ദുർഗാ ചാലിസ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും കൂടുതൽ ശക്തി നൽകും.
  • ശനിയാഴ്ചകളിൽ ശനിക്ക് വേണ്ടി യാഗം നടത്തുക.
  • "ഓം മണ്ഡായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.
  • "ഓം ഗുരവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

കർക്കടക രാശിക്ക് 2024 ഭാഗ്യമാണോ?

അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പുറമേ, കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ 2024 ആയിരിക്കും.

കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് 2024 നല്ല വർഷമാണോ?

കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് 2024-ൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കില്ല.

2024ൽ ഏത് രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകും?

ഇടവം, ചിങ്ങം, മീനം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് 2024 ഭാഗ്യമായിരിക്കും

2024 ക്യാൻസറിന് എന്ത് നൽകും?

2024-ൽ, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് മിതമായ പണമൊഴുക്ക്, സ്ഥിരതയുള്ള ജോലി, 2024-ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ വിവാഹസാധ്യത എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മൈകുണ്ഡലിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക.